Документи КЕББ

Документи клуб

Документи РД

  • Правилник за Развъдна дейност
  • Договор за наем

Документи БРФК

Правилник Купа БЕНДИДА

Des Rencontres Saint Hubert

Правила за провеждане на полеви изпитания

Устав на КЕББ

У С Т А В НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН”   Глава Първа Общи положения   Чл.1/1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно ЗЮЛНЦ, Устава и Решението на учредителното събрание. /2/ Сдружението отговаря за задълженията със своето имущество. /3/ Членовете на Сдружението не отговарят за …