Правила за провеждане на летни полеви изпитания

МЕЖДУНАРОДНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КИНОЛОГИЯ /МФК/ (FCI)(AISBL)

 

Официални правилници и наредби за международни полеви изпитания и международни ловни изпити за континентални птичари, работещи със стойка

 

ЛЕТНИ ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ

(Summer Field Trial)

 

Текстът на френски език ще се счита за определящ.

Повдигнатият текст е одобрен от Генералния Комитет на FCI /МФК/ в Париж, юли 2011г.

 

III. ЛЕТНИ ПОЛЕВИ ИЗПИТАНИЯ

ЕСТЕСТВО НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

Чл.III.1 Лятното полево изпитание за континентални птичари, работещи със стойка, оценява единствено работата в поле. Работата трябва да отразява реални ловни условия. Оценява се работата на кучето до изстрела.

 

ТЕРЕНИ

 

Чл.III.2 Състезанието трябва да се проведе в ловен терен, където да има достатъчно храстова и тревна растителност, която да осигури укритие за дивеча.

 

ДИВЕЧ

 

Чл.III.3 Летните полеви изпитания се провежда на пернат дивеч, на който обичайно се ловува с кучета, работещи със стойка. Ето защо за целите на класацията могат да се вземат предвид точките, спечелени и на друг вид дивеч, но няма да се вземат предвид грешките, различни от преследване. Никое куче не може да има класиране, освен ако не е реализирало поне една коректна стойка на пернат дивеч. Може да бъдат въведени ограничения за дивеча, при условие, че тези ограничения са оповестени в програмата или в националните правилници и наредби.

 

ПРОТИЧАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

Чл.III.4 Лятното полево изпитание се провежда поединично или по двойки.

Чл.III.5 Първият тур, който да е в максимална възможна степен с благоприятен вятър, трябва, без оглед на извънредните обстоятелства, да бъде с продължителност 15 минути, освен ако кучето не направи елиминираща грешка, или не покрие изискванията за това полево изпитание.

Чл.III.6 Относно продължителността на следващите турове, съдиите са свободни да действат по свое усмотрение. Съдиите могат да решат да извикат кучета с многообещаващи турове, но без възможност за реализация. Съдиите могат да направят това не повече от два пъти, макар че турът трябва да бъде прекратен незабавно след първата възможност.

Чл.III.7 В началото на всеки тур и в последващите турове се допуска една минута за адаптация, през която реализираните точки се зачитат, но грешките не водят до елиминация.

Чл.III.8 Времето, необходимо за преместване от едно поле до друго при прекъсване на тура на дадено куче, не се счита като част от тура. Дивеч, вдигнат без стойка по време на първата совалка вляво и вдясно, не се счита като грешка; обаче, ако кучето при възстановяване на тура си умишлено вдигне дивеч без стойка, следва елиминация.

Чл.III.9 Веднага след подаване на сигнал за края на тура, последващи реализации или грешки не се отчитат, освен ако кучето не излезе от контрол и не може незабавно да бъде извикано от водача си.

Чл.III.10 Поне на една от марките трябва да има изстрел; кучета със страх от изстрел се елиминират.

Чл.III.11 Когато водачът на кучето реализира марката, той трябва да вземе кучето си на повод и да отиде до съдиите.

Чл.III.12 Когато кучетата работят в двойка, двамата водачи трябва да се движат на една линия през целия тур и да са под постоянно наблюдение от съдиите. При никакви обстоятелства няма да се толерира, ако някой от водачите пречи на кучето на партньора си чрез прекалено използване на команди с глас или свирка; високо ще се оценява умерената намеса на водачите. Използването на свирки с ултразвук е забранено.

 

СЪДЕНЕ/КЛАСАЦИЯ

 

Чл.III.13 Не може да се дава титла на кучета, които не са направили поне една пълна реализация на пернат дивеч, както е описано в чл. III.3:

 • Марката започва, когато кучето улови миризмата на дивеча по вятъра и маркира неподвижно и твърдо. След това кучето трябва по команда да приближи към дивеча или по команда да вдигне дивеча, като при вдигането на дивеча кучето трябва да спре и да остане неподвижно при изстрела. Реализацията не се счита завършена докато водачът не вземе кучето на повод.
 • Ако едно куче маркира без да е неподвижно, това не предполага неговата елиминация, но ако то прави това без основателна причина, дори и само веднъж, то не може да получи оценка отличен. Ако кучето повтаря такава нежелана марка, това трябва да се вземе предвид от съдиите.
 • Ако се изисква приближаване към дивеча по команда, кучето трябва да изпълнява тази команда без колебание и лесно, като се движи пред водача си изключително при команда от страна на водача и без да губи контакт с дивеча. Дългото приближаване се приема само, ако приближаването е енергично, целенасочено и ефективно. Отказът от изпълнение на приближаване към дивеча по команда води до елиминиране.
 • Ако се изисква вдигане на дивеча по команда, кучето трябва да вдигне дивеча с директна атака изключително по команда на водача и след разрешение от съдиите. При това действие водачът трябва да остане на мястото, откъдето е подал командата за вдигане на дивеча. Атаката на кучето трябва да бъде енергична, целенасочена и ефективна. Отказът от изпълнение на вдигане на дивеча по команда води до елиминиране.
 • Приближаването към дивеча по команда и вдигането на дивеча по команда не трябва да бъдат бъркани с действията на кучето спонтанно да възстанови контакта с миризмата на дивеча преди водачът да е пристигнал
 • Всяка държава свободно може да избира дали да изисква приближаване към дивеча по команда, вдигане на дивеча по команда или и двете

 

Чл.III.14 Съдиите не могат да базират своето крайно класиране на броя отбелязани реализации, а по-скоро на качеството на реализациите, и те трябва предимно да оценят стила на породата, желанието за лов, работата с вятъра и послушанието.

Чл.III.15 Полето трябва да бъде претърсено активно, интелигентно и систематично. Претърсването не трябва да се регулира с помощта на свирка.

Чл.III.16  Цялото поле трябва да бъде претърсено и всяка възможност за пернат дивеч, както е отбелязано в чл. III.3, трябва да бъде използвана..

Чл.III.17 Преследването на птици води до елиминация, преследването на друг дивеч, различен от птица, не води до елиминация, ако кучето се върне веднага след първата команда от водача си и възобнови нормалния си тур.

Чл.III.18 При отлитане на дивеча и при изстрел се изисква възможно най-голяма неподвижност. Само кучета, които останат абсолютно неподвижни, могат да бъдат разглеждани за присъждане на титла CACIT.

Чл.III.19 Когато кучетата работят в двойка, съдиите ще дават предимство на кучета, които секундират спонтанно. Секундирането при марка на партньора в двойката, спонтанно или по команда, е задължително. Куче, което не секундира при марка на партньора си в двойката или пречи на партньора си непрекъснато (преследва го, неравномерно покрива терена, недостатъчно обучено, маркира без наличие на дивеч), подлежи на елиминация.

Чл.III.20 Елиминация следва (освен както е описано в чл. III.7, III.17, III.21 и III.22):

 1. ако кучето е агресивно;
 2. ако кучето е приело стимулиращи вещества;
 3. ако кучето излезе от контрол, включително преследване на дивеч;
 4. ако кучето по време на своя тур, преднамерено вдигне веднъж яребица;
 5. ако кучето по време на своя тур, преднамерено пропусне веднъж яребица;
 6. ако кучето неколкократно (три пъти) маркира твърдо без в някоя от посоките пред него да има дивеч;
 7. ако кучето не секундира на своя партньор в двойката
 8. ако кучето настойчиво пречи на своя партньор в двойката;
 9. ако кучето е недостатъчно устойчиво след отлитащ дивеч или на изстрел;
 10. ако кучето има страх от изстрел;
 11. ако кучето лае твърде много по време на тура си;
 12. ако кучето не отговаря на изискванията за това полево изпитание.

 

Чл.III.21. Титла MTHR (Mention Très Honorable Réservé- Запазено много почетно споменаване) може да бъде присъдена на куче, чийто тур е бил изключителен в продължение на 15 минути с отлично маркиране, но провален от една елиминираща грешка (вдигнат без стойка или пропуснат дивеч). В една група може да се присъжда само една MTHR

Чл.III.22. Титла CQN (Certificat de Qualités Naturelles- Сертификат за естествени качества) може да се присъди на куче, чийто тур е бил отличен, включително с марка на дивеч, но провален от една елиминираща грешка на водача.

Чл.III.23. При закриване на състезанието съдиите са длъжни преди отпътуване да съобщят резултатите, да направят своите коментари и да представят крайното класиране.

 

КАТЯ СТЕФАНОВА

КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН