Връщане към Документи КЕББ

Устав на КЕББ

У С Т А В

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА

ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ “КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН”

 

Глава Първа

Общи положения

 

Чл.1/1/ Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно ЗЮЛНЦ, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/ Сдружението отговаря за задълженията със своето имущество.

/3/ Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

/4/ Членовете отговарят за невнесените от тях дължими вноски, съгласно Устава на Сдружението.

Чл.2/1/ Наименованието на сдружението е сдружение с нестопанска цела  “КЛУБ ЕПАНЬОЛ БРЕТОН”.

/2/ Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адрес на управление, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и ЕИК, следва да бъдат посочвани в документите за кореспонденция на сдружението.

/3/ Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието “клон” и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

Чл.3 Седалището и адресът на управление са: гр. София 1517, жк Суха река, блок 120/Г, ет.1 ап.72

Чл.4 Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Глава Втора

Предмет на дейност, цели и средства

 

Чл.5/1/ Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмента на дейност е :

 1. чистопородно развъждане, отглеждане, регистриране на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН, съгласно изискванията на стандарта на породата, Устава на БРФК, нормативните изисквания на FCI;
 2. организиране, подпомагане и насърчаване на провеждането на изложби и прегледи, спортни изяви с кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН;
 3. обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност с кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН;
 4. провеждане на изпити за селекционна годност, селекционни връзки, издаване на племенна книга и родословни свидетелства на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН;
 5. разпространяване на информация и популяризиране на породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН;
 6. повишаване киноложката култура сред населението и опазване на околната среда

/2/ сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване дейност в частна полза.

Чл.6 Основни цели на Сдружението са:

1.осъществяване защита правата на членовете си;

 1. задоволяване интересите и нуждите на членовете си при развъждането и отглеждането на екземпляри от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН;
 2. популяризиране на своята дейност и постигнати резултати;
 3. осъществяване и развитие на връзки със сродни организации и участие в други прояви срещи, съотносими към дейността на Сдружението;
 4. осъществяване контрол по селекционно-развъдната дейност;

6.разяснителна и агитационна дейност за породата и повишаване киноложката култура на населението;

7.спортни изяви и обучение на кучета от породата;

 1. опазване на околната среда.

 

Чл.7 Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

 1. Утвърждаване и издаване на Правилник за развъждане и селекция на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН
 2. Водене на родословна книга за кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН и регистър за такива с недоказан произход, след като същите получат експертна оценка за принадлежността към породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН
 3. Провеждане на научни изследвания, относно селекцията, характерните наследствени особености, психологията, лечението на екземпляри от породата
 4. Провеждане на мероприятия за демонстриране на постиженията в развъдната и селекционна дейност на кучета от породата
 5. Осъществяването на спортни изяви с кучета, специализирани изложби, семинари и други свързани с породата
 6. Провеждане на обучение и атестация на развъдчици на породата
 7. /нов/Провеждане на изпити за експерти на породата и даване на предложения за национални и международни съдии към БРФК
 8. /нов/Признаване на имена на развъдници за кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН за страната и извън нея, както и представянето им пред БРФК, съгласно клубните изисквания за даване на име на развъдник.
 9. /нов/Издаването и разпространение на специализирана ловно-киноложка литература сред членовете на клуба, стандарта на породата и други материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучета от породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН, както и на рекламни материали с цел популяризиране на породата
 10. Даване на консултации на членовете, относно породата ЕПАНЬОЛ БРЕТОН

 

Глава Трета

Членство, права и задължения на членовете на сдружението

 

Чл.8 /1/Член на Сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице с нестопанска цел, което споделя целите на сдружението и средствата на тяхното постигане, изпълнява Устава на Сдружението, плаща редовно членския си внос и участва активно в дейността на сдружението.

/2/ – Не могат да бъдат членове на Сдружението лица, осъждани за умишлени престъпления от общ характер, лица наказвани за нарушаване на Устава от Управителния съвет на Сдружението и лица, които не отговорят на определените изисквания за психично здраве.

 

 

Чл.9/1/ Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание
 2. да бъде избиран в неговите органи и управление
 3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението

 

/2/ Всеки член на сдружението е длъжен:

 1. да внася ежегодно членския си внос, до 31 март на текущата година
 2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане не неговите цели
 3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия авторитет
 4. да работят за организационното укрепване на клуба и за създаване на отношения на взаимно уважение, другарство и взаимопомощ между членове й.
 1. да защитават и пазят доброто име и авторитета на колегите си и на Сдружението

 

Чл.10 /1/Членските права и задължения са непрехвърляеми и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членство. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез упълномощено с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/2/ – Заплащането на редовния (годишен) членския внос се извършва чрез пощенски запис или  по банковата сметка до 31 март на текущата календарна година.

/3/ – Намален членски внос в размер на 50 %  заплащат – редовно учащите се във висшите учебни заведения у нас, както и мъже над 65 години, жени над 60 години и инвалидите. Навършващите през календарната година, а мъже 65 години и жените 60 години също заплащат намален членски внос в размер на 50 %.

/4/ -Членове на сдружението, които не са подновили  членството си до 31 март на текущата календарна година по уважителни причини, могат да сторят това след представяне на съответните оправдателни документи (болничен лист или друг документ).

/5/ -Подновяването на членството в този случай се решава от Управителния съвет на Сдружението, при условие, че се разреши подновяване на членство, лицата са задължени да заплатят финансовите санкции, определени с решение на Управителният съвет .

/6/ – Във всички останали случаи, членове на сдружението, които не са заплатили членски внос в определения от Устава срок, и до 31 март на текущата календарна година, не са подали заявление за подновяване на членство поради уважителни причини, се считат за доброволно отказали се от членство в клуба.

/7/ Родословия и други документи от името на клуба да се предоставят на членове на същия след представяне на финансов документ за платен членски внос за текущата година.

/8/ Участие в мероприятия на клуба се допускат членове при условия на чл.10, алинея 7.

Чл.11 Членуването в сдружението е доброволно. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет на сдружението, като той я разглежда в едномесечен срок и за решението й се уведомява кандидат члена на Сдружението.

Чл.12/1/ Членството се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до сдружението
 2. със смъртта или поставяне под пълно запрещение
 3. с изключване
 4. с прекратяване на юридическото лице – член на сдружението
 5. при не заплащане на членския внос до 31 март и не подали заявление за отлагане на плащането.
 6. – уронване на доброто име и авторитета на член на Сдружението или на клуба по предложение на Председателя или член на Управителния съвет на Сдружението

/2/  При прекратяване на членството, имуществените отношения между бившия член или правоприемницете му и сдружението, се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание. В случай на непогасяване задължения на бившия член на сдружението се извършва прихващане от вземанията на сдружението. Определяне размера на вземането се извършва по реда на чл.47,ал.3 от настоящия устав

/3/ Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението, което взема окончателно решение

/4/ Отпадането на членство е налице, когато има не внасяне на членския внос в указаните по този Устав срокове, системно неучастие в дейността на сдружението, нарушаване на Устава, неизпълнение на решенията на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението. Отпадането се констатира от Управителния съвет по документи и с надлежно решение, с което се прекратява членството.

 

Глава Четвърта

Имущество

 

Чл.13 Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски от членовете, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове

Чл. 14 /1/ Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членки внос. Членският внос е в размер на 50/петдесет/ лева до 31 март на текущата календарна година.

/2/ По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определени цели определени с Устава.

/5/ Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лиза и да сключва договори за спонсорство.

 

Чл.15/1/ Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 1. издава и разпространява печатен орган на сдружението и други печатни и видео материали, свързани с породата и клубната дейност

2.организира обучение и атестиране на развъдчиците на породата

3. осъществява и популяризира спортни изяви с кучета, изложения с тях, атестиране и оценяване на същите

4.осъществява научни изследвания по отглеждането, селекцията и лечението на кучета

 1. да организира семинари, изпити за експерти на породата

 

/2/Приходите от стопанската дейност ще се използват за постигане на определените от Устава на сдружението цели

/3/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени в Търговския закон, Закона за счетоводството и ДОПК

/4/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на сдружението.

Чл.16 При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от всички членове на сдружението.

 

Глава Шеста

Управление

 

Чл.17 Органи на сдружението са Общото събрание и Управителния съвет

 

Общо събрание

Чл.18 В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението. Членовете на дружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител

Чл.19/1/ Членовете – юридически лиза се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице

/2/ Пълномощник на юридическото или физическото лице може да бъде само физическо лице

/3/ Пълномощните се издават изрично за участие в Общотно събрание на сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на общото събранието.

/4/Пълномощниците могат да представляват само до 3 /трима/ члена на Общото събрание

 

чл.19 Общото събрание:

1.изменя и допълва Устава

2.приема други вътрешни актове

3.преобразува и прекратява сдружението

4./отпада/ приема и изключва членове

5.избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им

6.назначава и освобождава регистрирани одитори

7.одобрява годишния финансов отчет

8.назначава ликвидатори при прекратявана на сдружението, освен в случай на несъстоятелност

9.разглежда жалби срещу решение на Управителния съвет за прекратявана на членство

10.взема решение за откриване и закриване на клонове

11 /отпада/ .взема решение за участие в други организации

12.приема основни насоки и програми за дейността на сдружението

13.приема бюджета на сдружението

14.взема решения, относно дължимостта и размера на членския внос

15.приема отчета за дейността на Управителния съвет

16 отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на Закона и Устава на сдружението

17 освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет

чл.21/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание. Първото общо събрание може да се проведе най-късно 5/пет/месеца след учредяването на сдружението.

/2/Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание

чл.22/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свиква по искане на една трета от членовете на сдружението.

/2/ Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общо събрание Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите страни или натоварено от тях лице

/3/ Свикването се извършва чрез покана, поставена на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението

/4/ Поканата съдържа дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане предложенията за решения, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква

/5/Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 30/тридесет/ дни

чл.23 Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член на сдружението безплатно.

Чл.24/1/ На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретарят на Общото събрание.

/2/ В списъка по предходната алинея се включват членове, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличие на кворум.

Чл.25 Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на квороум Управителният съвет насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на членовете.

Чл.26 Всеки член има право на един глас.

Чл.27 Член или негов представител не може да участвува в гласуването за :

 1. предявяване на искове срещу него
 2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението
 3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия – без ограничение, по сребрена линия – до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.

Чл.28/1/ Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъствуващите

/2/ За решенията по чл.21,т.1 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите

/3/ За решение по чл.19 т.3 се изисква пълно мнозинство на присъстващите на събранието

чл.29/1/ Общото събрание не може да приема решения, засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстуват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат осбъждани.

/2/ Решенията на Общото събрание взимат в сила незабавно, след ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Чл.30 /1/ За заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.

/2/ Протоколът от Общото събрание се подписва от председателят и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага и списък на присъствуващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/ Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване решенията и протокола.

 

Управителен съвет

Чл.31/1/ Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.

/2/ Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5/пет/ години.

/3/ Управителния съвет е в състав от 5/три/ до 9/седем/ члена – физически лица, които са членове на Сдружението.

/4/ Първият Управителен съвет, определен от учредителния протокол, в състав от трима души е с мандат 3/три/ години

/5/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да депозират като гаранция в полза на сдружението сума не по-малка от стойността на тримесечното им брутно възнаграждение като членове на Управителния съвет- при условие, че такова е гласувано.

/6/ Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение

Чл.32 Членовете на Управителния съвет трябва да:

 1. имат постоянно местоживеене в страната
 2. притежават подходящия професионален опит и квалификация
 3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер

Чл.33/1/ Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.

/2/ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет

/3/Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател и Заместник – председател от членовете си.

/4/Управителният съвет се събира на редовни заседания най-малко веднъж на 3/три/ месеца, за да обсъдят състоянието и развитието на Сдружението.

/5/Всеки член на Управителния съвет може да поиска от председателя да свика заседание за обсъждане на отделни въпроси.

/6/ Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението

/7/ Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.

/8/ Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок от една година.

/9/Управителния съвет определя и организира извършването на дейността на Сдружението

/11/Управителния съвет подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет

/12/Управителния съвет осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание

/13/Управителния съвет обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание

/14/ Управителният съвет може да  разглежда внесени предложения от член на Управителния съвет за избиране на почетен член на Сдружението, съобразно приноса и заслугите му за развитие на породата и дейността на клуба.

Чл.34/1/Решения могат да се вземат, ако присъствуват повече от половината от членовете на Управителния съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъствуващ член не може да представлява повече от един отсъствуващ.

/2/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите , предвидени в чл.33,л.8 ал.9 от настоящия устав, които се вземат с мнозинство от всички членове.

/3/ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има  двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участие му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

/4/ Извън случаите, изрично посочени в този Устав, Управителния съвет взема решения единодушно за:

 1. Съществена промяна на дейността на сдружението;
 2. Съществени организационни промени;
 3. Дългосрочно сътрудничество от съществено значение за сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
 4. Вземането на решение за предложение пред Общото събрание за създаване на клон.

Чл. 35 Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството, отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

Чл.36/1/ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия, с които увреждат интересите на сдружението и дават гаранция за своето управление.

/2/ Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

 

Председател

 

Чл.37/1/ Управителният съвет избира от своя състав председател. По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – Председател

/2/Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на сдружението, да го представлява и упълномощава други лица  за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителният съвет.

/3/ Председателят:

 1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 2. Организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
 3. Сключа трудови договори със служителите на сдружението, освен с тези, които се назначават от Управителния съвет.
 4. Представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет
 5. Докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението
 6. Председателят на Управителния съвет от името на Сдружението сключва договор с изпълнителния директор , с който се уговарят конкретни права и задължения, текущото възнаграждение, обезщетението за предсрочно освобождаване от изпълнителни функции, осигуровките и други условия

Чл.38/1/ Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от 20/двадесет/ на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Управителния съвет е най-малко в размера на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Управителния съвет, се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.

/2/ Председател получава годишно възнаграждение в увеличен размер, не предвиждащ повече от два пъти размера на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет, Това възнаграждение е отделно от текущото възнаграждение по договор с него.

/3/ В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен пресрочено не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половината година.

 

Глава Седем

Годишно приключване

 

Чл.39 Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година, годишен финансов отчет и доклад за дейността и ги представя на независими одитори в случаите, предвидени в закона.

Чл.40 В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния финансов отчет.

Чл.41/1/ В случаите, когато закона изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание.

/2/ Когато Общото събрание не е избирало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

Чл.42 Годишният финансов отчет, отчетът за дейността и докладът на регистрирания одитор, се приемат от Управителния съвет, след което се внасят за разискване на свиканото за целта редовно Общо събрание.

Чл.43 Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството, сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите на откритост, достоверност и своевременност.

Чл.44 Сдружението не разпределя печалба.

Чл.45. Когато Закона не изисква одит, ГФО се изготвя от правоспособен счетоводител, който се избира от Управителния съвет с 2/3 мнозинство на присъстващите.

 

Глава Осма

Книги на сдружението

 

Чл.46 /1/ На заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния органи и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя на съответния орган. Членовете на сдружението и членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получат препис или извлечение от протоколите.

/2/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената и адресите на всички членове, професия и занятие им, както и наименованието, седалището и адреса на управлението, фирменото дело за съдебна регистрация, ЕИК – на членовете юридически лица.

 

Глава Девета

Прекратяване и ликвидация

Чл.47 Сдружението прекратява:

 1. по решение на Общото събрание
 2. при обявяването му в несъстоятелност
 3. с решение на окръжния съд по седалището на сдружението в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи

Чл.48 /1/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.

/2/Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението. Той извършва преведените от Търговския закон действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението.

/3/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по следния начин:предоставя се на юридически лица с нестопанска цел за обществено-полезна дейност със сходен предмет

/4/ Лицата, придобили имущество, съгласно предходната алинея, отговарят за задълженията на сдружението до размер на придобитото.

 

Глава Десета

Предходни и заключителни разпоредби

 

Чл.49 Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда, предвиден в него и в ЗЮЛНЦ

Чл.50 Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоя устав, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствували членове-учредители на Общото събрание на сдружението с нестопанска цел КИНОЛОЖКИ КЛУБ КАНЕ КОРСО, състояло се на 19.01.2009 г.град София, в уверение на което същите са положили подпис под този Устав.

Настоящият устав е променен с Протоколи от заседания на Общото събрание на :

-от 15.02.2010 година

– от 05.04.2013 година.

– 18.01.2017 година.

Последна редакция направена на Отчетно-изборно събрание на 06.11.2021год.